U N I V E R Z A   N A   P R I M O R S K E M
Pedagoška fakulteta Koper
Cankarjeva 5, 6000 Koper
ŠTUDIJSKI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDMETNIK ZA REDNI ŠTUDIJ


1.SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU:
1.1.NASLOV IN VRSTA PROGRAMA:
PREDŠOLSKA VZGOJA
Dodiplomski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe.
1.2.TRAJANJE ŠTUDIJA:
3 leta (6 semestrov) in 1 leto absolventskega staža.
2.PODATKI O PREDMETNIKU:
pdf
3.POGOJI ZA VPIS V ZAČETNI LETNIK:
Pogoji za vpis v začetni letnik so sprejeti v razpisu vpisa za študijsko leto 2002/03 in objavljeni v Objavah Ministrstva za šolstvo in šport R Slovenije 15.01.2002.
4.POGOJI ZA NAPREDOVANJE V ŠTUDIJSKEM PROGRAMU:
4.1.POGOJI ZA NAPREDOVANJE MED LETNIKI:
- za vpis v 2. letnik* :
1. Razvojna psihologija - izpit
2. Teorija vzgoje s predšolsko pedagogiko - izpit
3. Didaktika z učno tehnologijo - 2 delna izpita
4. Osnove pedagoške metodologije - izpit
5. Motorika predšolskega otroka - izpit
6. Metodika plesne vzgoje - nastop, izpit
7. Seminar iz Teorije vzgoje s predšolsko pedagogiko ali Didaktike z učno tehnologijo
8. Metodika glasbene vzgoje s praktikumom - delni izpit
- za vpis v 3. letnik* :
1. Slovenski jezik - seminar, 2 delna izpita
2. Pedagoška psihologija - izpit
3. Zdravstvena vzgoja - izpit
4. Metodika gibalno-športne vzgoje - nastop, izpit
5. Metodika jezikovne vzgoje - nastop, 2 delna izpita
6. Metodika likovne vzgoje - nastop, izpit
7. Metodika začetnega naravoslovja - seminar, nastop, 3 delni izpiti
8. Seminar iz Pedagoške ali Razvojne psihologije
9. Strnjena pedagoška praksa v obsegu 60 ur

*Opomba: napredovanje je možno tudi, če študentu manjka en izpit ali en delni izpit iz predhodnega letnika, razen delnega izpita iz metodike glasbene vzgoje s praktikumom.

4.2.POGOJI ZA PREHODE MED RAZLIČNIMI VRSTAMI PROGRAMOV:
(Po določilih 39. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu, po merilih Sveta R Slovenije za visoko šolstvo in določilih statuta UL za prehajanje med programi (199. - 205. člen).)
Diplomanti višješolskega študijskega programa Vzgojitelj predšolskih otrok se lahko vpišejo v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa PREDŠOLSKA VZGOJA. Do zaključka študija morajo opraviti naslednje ovbeznosti:
  - izpite in nastope oz. druge z učnimi načrti predpisane obveznosti iz predmetov, ki jih v višješolskem programu ni bilo ali se je njihov učni načrt bistveno spremenil, in sicer: Metodika lutkovne, dramske in filmske vzgoje, Metodika matematike, Metodika uvajanja v družbeno okolje, izbirni predmet iz skupine posebnih strokovnih predmetov in izbirni predmet iz 3. skupine (angleški jezik, metodologija pedagoškega raziskovanja, medosebna komunikacija, specialna pedagogika);
  - diferencialne obveznosti v obliki delnih izpitov ali izdelave seminarskih nalog za predmete, pri katerih se je povečal in dopolnil učni načrt, in sicer: Pedagoška psihologija, Specialna pedagogika, Metodika jezikovne vzgoje, Metodika začetnega naravoslovja.
4.3.ZAKLJUČEK ŠTUDIJA:
Študent zaključi študij z zagovorom diplomske naloge.
Pred zagovorom mora opraviti vse obveznosti predpisane s programom.

Diplomantom višješolskega študija Vzgojitelj predšolskih otrok, ki so se vpisali v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja in opravili vse predpisane obveznosti, se prizna diplomska naloga, ki so jo izdelali in zagovarjali ob zaključku višješolskega študija in izda diplomska listina s strokovnim naslovom diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok oz. diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok.
5.STROKOVNI NASLOV, KI GA PRIDOBI DIPLOMANT:
Skladno z zakonom o strokovnih naslovih (Ur. l. RS, štev. 22/99).
Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok/diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok.

i - izpit
di - delni izpit
* - enoletnemu predmetu se priznajo kreditne točke, ko študent opravi vse obveznosti iz predmeta.
P - predavanja
SE - seminarske vaje
V - vaje
LV - laboratorijske vaje
KT - kreditne točke
1 - v prvem ali drugem letniku je obveznih 30 ur plavanja.
2 - študent izbere seminar pri enem od obeh predmetov.
3 - obvezni so trije izbirni predmeti: dva iz skupine posebnih strokovnih predmetov in eden iz skupine štirih izbirnih predmetov.

Podatki o predmetniku so shranjeni v PDF obliki. Za pregledovanje potrebujete program Acrobat Reader, ki ga dobite pod slikico acrobat.


Povezava na prejšnjo stran.